11. 5. 2022

Dnes jsme zaslali otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi a primátorovi hlavního města Prahy Zdeňku Hřibovi. Upozorňujeme v něm na hrozící humanitární katastrofu zejména romských uprchlíků z Ukrajiny na hlavním nádraží v Praze a vyzýváme stát i město, aby situaci začaly řešit s mnohem větší intenzitou a efektivitou a zejména s důrazem na lidské podmínky žadatelů o azyl a právní rámec České republiky a Evropské unie.

Vážený pane ministře Rakušane,
vážený pane primátore Hřibe,

obracíme se na Vás znepokojeni humanitární situací romských uprchlíků z Ukrajiny, o které informovala v posledních dnech mnohá média i očití svědkové. Alarmující prohlášení vydala i dobrovolnická Iniciativa Hlavák. Coby občané Prahy budeme psát zejména o situaci v hlavním městě, ačkoliv si uvědomujeme, že v jiných městech mohou být poměry podobně napjaté.

Situace v uprchlickém centru na pražském hlavním nádraží i v parku před budovou Krajského asistenčního centra pro Ukrajinu (KACPU) je více než výmluvná – v nuzných podmínkách tam přebývají lidé, kteří nemají kde jinde složit hlavu, podle nejrůznějších svědectví někdy i žízniví či hladoví, a čekají na svůj další osud ve zcela nedostatečných a nedůstojných podmínkách.

Jako nejzávažnější problém vidíme fakt, že KACPU prokazatelně opakovaně odmítá umožnit uprchlíkům podat žádost o dočasnou ochranu, přičemž tento postup uplatňuje zřejmě právě jen u těch žadatelů, které posoudí jako “romské”. Často je uváděn jako důvod nedostatek ubytování, což ale těžko může být validním právním důvodem pro nevydání víza nebo dokonce neakceptaci podání žádosti.
Ačkoliv někteří žadatelé mají občanství jiné země EU a potenciálně jim nemůže být přiznána dočasná ochrana, mají přesto nárok žádost podat, ministerstvo vnitra ji má povinnost náležitě posoudit a následně vydat rozhodnutí, včetně zdůvodnění, proč jim ochrana nemůže být přiznána.

Upozorňujeme v této souvislosti, že právo požádat o mezinárodní ochranu zaručuje Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR.

Zdá se bohužel těžko popiratelné, že zde český stát či jeho úředníci uplatňují dvojí metr a k romským uprchlíkům přistupují diametrálně odlišně než k ostatním.

Jako další závažný problém vidíme výše zmíněné podmínky pro přechodné ubytování lidí čekajících na rozhodnutí správních orgánů. Podle našeho názoru je povinností státu v součinnosti s městem zajistit kapacity pro důstojný pobyt uprchlíků na území hlavního města. Pro několikadenní pobyt jsou nevhodné jak prostory haly hlavního nádraží, tak park před budovou KACPU, či na noc přistavený vagón sedátkového vozu. Zajištění faktické střechy nad hlavou musí být nepodkročitelným minimem dočasné pomoci.
Stát ve spolupráci s městem musí umět zajistit dostatek potravin i esenciálních hygienických potřeb, jakož i možnost osobní hygieny a právo na soukromí. Důležitou složkou je i psychologická a zdravotní pomoc.

Uvědomujeme si, že hlavní město Praha jako primární destinace uprchlíků z ruské agrese na Ukrajině a je disproporčně zatíženo oproti ostatním regionům. Zde považujeme za nutné udělat vše pro to, aby regiony ČR rovnoměrně participovaly na řešení aktuální humanitární krize, samozřejmě s přihlédnutím k jejich možnostem.

Je však bez pochyb, že řešení všech těchto výzev není možno delegovat jen na dobrovolnické síly. Stát musí přijmout mnohem aktivnější roli a celou situaci začít brát jako potenciální humanitární krizi, nikoliv jako bezpečnostní riziko. Vyzýváme proto stát i město, aby ji začaly řešit s mnohem větší intenzitou a efektivitou a zejména s důrazem na lidské podmínky uprchlíků a právní rámec České republiky a Evropské unie.

Aktuální situace zvedla v lidech z České republiky nebývalou solidaritu a signatáři a signatářky tohoto otevřeného dopisu si velmi váží toho, jak při pomoci lidem prchajícím před válkou doposud vláda i hlavní město postupovaly. Právě proto by podle nás byla velká škoda dosavadní úspěchy zahodit a zanechat po sobě pachuť z obrázků rodičů a dětí nocujících několik dní po sobě na tvrdé kachličkové podlaze.

Michal Berg, spolupředseda Zelených
Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., místopředseda ČSSD
Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek, zastupitel Prahy 3
Mgr. Miroslav Dvořák, ředitel zařízení sociálních služeb, Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.
Mgr. Anna Junková, právnička, členka předsednictva Zelených
Mgr. Lukáš Ulrych, učitel, předseda Mladých sociálních demokratů