14. 4. 2018

Tisková zpráva klubu Trojkoalice, 13. dubna 2018

Klub Trojkoalice navrhuje upravit Pražské stavební předpisy (PSP) tak, aby požadavek na proslunění byl zmírněn, nikoli zcela vypuštěn. Zjednodušení pravidel pro výstavbu nesmí být na úkor kvality života obyvatel města.

„Ačkoliv souzníme s deklarovaným záměrem – tedy s novelizací předpisů tak, aby bylo opravdu možné v Praze stavět klasické městské bloky – nemůžeme se ubránit dojmu, že přítomnost slunečního svitu v bytě je přece jen kvalita, kterou je trochu neopatrné z předpisů bez náhrady škrtnout,“ popisuje své výhrady náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Negativní dopad by podle ní novela mohla mít například pro výstavbu na sídlištích.

Na jednání rady příští úterý bude Trojkoalice navrhovat, aby se namísto vyškrtnutí odstavců o proslunění použilo znění, které bylo v široké odborné shodě připravenojiž v roce 2015. Toto „kompromisní znění“ staré a příliš přísné požadavky na proslunění zjemňuje a stanovuje jasné podmínky, za kterých nemusejí být dodrženy – například právě v případě klasického městského bloku. V praxi tak tento návrh stavbu klasického města umožňuje.

Takovým návrhům má skutečně předcházet odborná debata. A my navrhujeme znění, které už v takové debatě jednou obstálo. Trojkoalice zastupuje zájmy i lidí, co v těch bytech bydlí. A i v 21. století může platit, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař,“ říká Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL), radní pro kulturu a památkovou péči.

Podle některých odborníků je v současných předpisech problematický např. spíše požadavek na odstupové úhly budov, nutnost zřizování minimálního počtu parkovacích míst i v centru města či nedostatečná regulace reklamy.

—————————————
Příloha: znění předmětných odstavců PSP

Novela navrhuje tyto dva odstavce § 45 vypustit bez náhrady.:
(1) U bytů a pobytových místností, které to svým umístěním, charakterem a způsobem využití vyžadují, musí být dodrženy požadavky na proslunění stanovené podle odstavce 2. Pokud charakter stávající zástavby neumožňuje zabezpečit požadavky na proslunění, musí být při navrhování bytů prosluněno minimálně 80 % navrhovaných bytů.
(2) Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází z normy uvedené v § 84.

Verze z roku 2015, kterou Trojkoalice navrhuje nyní schválit:
(1) Při navrhování bytů a pobytových místností, které to svým umístěním, charakterem a způsobem využití vyžadují, se v mezích možností vyplývajících z charakteru zástavby s ohledem na charakter zástavby dbá na jejich proslunění. Přitom se dbá na zajištění zrakové pohody a ochrany před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti.
(2) V bytech musí být splněno proslunění podle normy uvedené v § 84. Požadavek se neuplatní, pokud by znemožnil splnění podmínek prostorové regulace stanovené územním nebo regulačním plánem a u nově umisťovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou; v takovém případě lze stavět do hloubky zastavění a výšky odpovídající okolní zástavbě.