2. 10. 2018

Tisková zpráva MHMP, 2. 10. 2018

Zprávu o plnění programového prohlášení Rady hl. m. Prahy v oblasti územního rozvoje, územního plánu a péče o veřejný prostor za období od prosince 2014 do září 2018 dnes představila Petra Kolínská, radní hlavního města. Z celkem 209 programových bodů jich v této oblasti bylo k řešení 23. Radní měli na plnění bodů celkem 39 měsíců.

Mezi hlavní úspěchy zařadila Petra Kolínská pokrok v přípravě revitalizace nevyužitých ploch (tzv. brownfieldů) na Nákladovém nádraží Žižkov, na bývalém Smíchovském nádraží a na Rohanském ostrově.

V oblasti péče o veřejných prostor se podařilo splnit slib týkající se vyhlášení mezinárodní urbanistické soutěže na revitalizaci Vítězného náměstí. Hotové jsou projekty na rekonstrukci 14 významných městských ulic a prostranství. Těsně před dokončením je povolovací řízení na rekonstrukci Malostranského náměstí.

Na sto procent je splněno předsevzetí zapojit občany do plánování budoucí podoby Prahy. Vlajkovou lodí kvalitativního skoku v informování veřejnosti je Centrum architektury a městského plánování (CAMP) fungující od září 2017 pod taktovkou Institutu plánování a rozvoje. Program CAMPU je založen na výstavách, diskusních pořadech i prezentaci projektů soukromých investorů. CAMP od jeho otevření navštívilo 71 348 lidí, konalo se zde 184 akcí a 7 velkých výstav.

Již příští rok lze financovat vznik uměleckých děl určených pro veřejný prostor, hotov je totiž program známý pod zkratkou “Dvě procenta na umění”. Úplnou novinkou v tomto volebním období je vznik Fondu rozvoje dostupného bydlení, zajištění územní rezervy pro výstavbu sociálního bydlení a příprava Mapy infrastrukturních potřeb.

„Až se na Pražany v příštích čtyřech letech budou valit zprávy o úspěšné revitalizaci městských tříd a náměstí nebo výstavbě tisíce nájemních bytů dostupných pro rodiny s průměrnými příjmy, nebude už nikdo rekapitulovat předchozí přípravy. Ale dluh v podobě prázdných šuplíků a nepřipravených projektů jsme splatili. V příštím volebním období je na co navazovat,” komentuje plnění programového prohlášení Petra Kolínská.

Posun nastal v oblasti regulace reklamy. Reklama mizí z Pražské památkové rezervace, kultivuje se podoba reklamy na sloupech veřejného osvětlení. Redukce by se v souvislosti s naplňováním  Pražských stavebních předpisů měla dotknout i větších formátů, tedy billboardů a bigboardů.

Mezi body, které se dostatečně nepodařilo posunout vpřed, patří záměr na razantní vrácení bydlení do centra města nebo plán na zavedení povinných finančních odvodů developerů a důsledné vymáhání podílu developerů na technické vybavenosti města. Dluh máme také v revitalizaci veřejných prostranství a veřejné vybavenosti v okolí stanic metra na sídlištích.

Programové prohlášení, které vycházelo z koaliční dohody mezi ANO, ČSSD a Trojkoalicí (Zelení, KDU-ČSL a STAN), schválila Rada hlavního města dne 17. 2. 2015 (tisk R-16862)  a je dostupné na portálu hlavního města http://www.praha.eu/public/9f/ba/8e/2011700_570389_Programove_prohlaseni__RADA.pdf

—-

Příloha tiskové zprávy

Podrobné informace k plnění jednotlivých bodů programového prohlášení v oblasti územního rozvoje a péče o veřejný prostor

 1-3. Dokončí přípravu aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy (…). Nastaví kontinuální proces aktualizace, implementace a monitoringu Strategického plánu; rozvede strategické cíle do tzv. Akčního plánu. Prováže Strategický plán hl. m. Prahy s Územně plánovací dokumentací (ÚPD) a  naváže na ně funkční majetkovou a rozvojovou politiku.
Splněno na 90 %.

Návrh aktualizovaného Strategického plánu (tisk ZHMP č. č. 2785) byl schválen zastupitelstvem v listopadu 2016. Viz http://www.iprpraha.cz/clanek/83/co-je-strategicky-plan

První Realizační program Strategického plánu hl.m. Prahy, rozpracovávající konkrétní opatření a prioritní oblasti byl schválen Radou hlavního města dne 19. 12. 2017 a zaměřil se mj. na tyto oblasti: Monitoring bytového fondu ve správě městských částí a mapa nájemného; Plán veřejné bytové výstavby, Nová parkoviště P+R, Pražská kulturní mapa, Datová Platforma hl. města Prahy; Zvýšení transparentnosti a efektivity nakládání s majetkem nebo Služby MHMP v anglickém jazyce.

Hlavní požadavky Strategického plánu budou do návrhu Metropolitního plánu zapracovány v průběhu vypořádání připomínek došlých v prvním kole veřejného projednání.

4. Zajistí participaci veřejnosti při přípravě a pořizování všech úrovní ÚPD
Splněno na 100 %.

V rámci Institutu plánování a rozvoje vznikla v roce 2015 na základě rozhodnutí Rady hlavního města  Kancelář participace. Cílem založení bylo testovat a zavádět v Praze maximálně transparentní plánovací procesy se zapojením veřejnosti a zároveň hledat rozumné kompromisy s investory – ať už veřejnými nebo soukromými. Společně jsme naplánovali Vinohradskou, Bělohorskou, Náměstí OSN, Vybíralovu na Černém Mostě a soukromý projekt Smíchov City (https://smichovcity.praha5.cz/).

Z praktických zkušeností poté kancelář participace sepsala tzv. Manuál participace. V současné době probíhá školení úředníků městských částí, Magistrátu a městských firem, soukromých architektonických kanceláří i developerů v tzv. participativním plánování. Intenzivním jednodenním školením doposud prošlo asi 150 úředníků a desítky dalších zájemců, proškoleno bylo zatím 20 městských částí.

Zdroj: http://www.iprpraha.cz/manualparticipace.

Ve spolupráci s IPR Praha byla spuštěna přehledná aplikace Změna plánu (https://zmenaplanu.cz), kde se každý může dozvědět o probíhajících změnách a úpravách územního plánu. Změny lze zobrazit v seznamu či v mapě, lze si nechat také zasílat novinky mailem.

Byl schválen harmonogram pořizování nového Územního plánu HMP, který mj. prodloužil zákonem předepsanou dobu na seznámení se s návrhem Metropolitního plánu o dva a půl měsíce. Občané i městské části pak měli možnost se s plánem seznámit prostřednictvím informačním kampaně a konzultovat jej v rámci veřejných prezentací, na webu, výstavě, v informačních stáncích.

V září 2017 bylo otevřeno Centrum architektury a městského plánování (CAMP). Institut plánování a rozvoje v něm nabízí výstavy, diskusní pořady o aktuálních tématech městského plánování a dává prostor pro prezentace projektů soukromých investorů. CAMP od jeho otevření navštívilo 71 348 lidí, konalo se zde 184 akcí a 7 velkých výstav.

5. Aktualizuje Územně analytické podklady (ÚAP)
Splněno na 100 %.

Územně analytické podklady hlavního města Prahy (ÚAP) slouží jako podklad pro rozhodování stavebních úřadů při umisťování staveb, koordinace plánování veřejné infrastruktury a při přípravě nového územního plánu. Je to aktuální popis města, na kterém lze sledovat jeho postupný vývoj. Požadavky na rozšířený obsah 4. aktualizace ÚAP byly schváleny v usnesení RHMP v červnu 2015. Finální rozšířená 4. aktualizace ÚAP 2016 byla zastupitelstvem schválena 15. 6. 2017.

Více na http://uap.iprpraha.cz/

6. Provede zhodnocení platných ÚPD, konceptu územního plánu (ÚP) z roku 2009 (včetně došlých připomínek) a rozpracovaného Metropolitního plánu (MÚP); iniciuje ve spolupráci se Středočeským krajem, sousedními obcemi a MMR koncepci Metropolitního regionu a prověří ji studií.
Splněno na 90 %.

Byla schválena Zpráva o naplňování Zásad územního rozvoje (ZÚR).

Rada hlavního města ustanovila postupně dvě komise a jednu  pracovní skupinu s cílem sledovat a zhodnotit přípravu návrhu metropolitního plánu před Společným jednáním a předložením MPP veřejnosti k připomínkování:

  1. Komisi pro dohled nad přípravou Metropolitního plánu
  2. Odbornou pracovní skupinu pro posouzení pracovního návrhu nového územního plánu – Zhodnocení rozpracovaného územního (metropolitního) plánu bylo zpracováno odbornou pracovní skupinou (závěry byly schváleny usnesením RHMP č. 2249 z 13.9.2016). http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/mup/stanovisko_recenzni_skupiny_2016.pdf
  3. Komisi pro dokončení Metropolitního plánu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/rada/komise_rady/volebni_obdobi_2014_2018/komise_pro_dokonceni_navrhu_Uzemniho_planu_Metrolpolitniho_/zapisy_z_jednani/index.html

Dále byly objednány 2 externí posudky návrhu MPP po předložení první verze, jež nebyla pořizovatelem shledána způsobilá k projednání a verze návrhu před společném jednáním

  1. Asociace pro urbanismus a územní rozvoj http://www.urbanismus.cz/assets/user/novinky/Posouzen%C3%AD%C2%AD%20MP.pdf

http://www.urbanismus.cz/assets/user/novinky/P%C5%99%C3%ADloha_%C4%8D._1_posouzen%C3%AD.pdf

  1. Expertní posudky objednané zpracovatelem (IPR) http://www.iprpraha.cz/archivmp
  2. České zemědělské Univerzity – O vyhodnocení návrhu ÚP hl. m. Prahy – Metropolitního plánu před společným jednáním na základě  rozboru ČZU a o stavu příprav MPP byli zastupitelé HMP informováni v informačním tisku Z 6584 z 14.6.2018. http://metropolitniplan.praha.eu/file/2706893/TiskZ_6584_Informace_ZHMP_k_navrhu_uzemniho_planuHMP_MPP_2018_06_14.pdf

Dále je zpracována Koncepce Metropolitního regionu na úrovni Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti. Integrované územní investice (Integrated Territorial Investment, ITI) představují nový nástroj Evropské unie pro programové období 2014–2020, který umožňuje slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých integrovaných projektů strategické povahy. Globálním cílem strategie pro Pražskou metropolitní oblast je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený, a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí.

Podrobnosti na http://www.itipraha.eu/


7.
Dokončí přípravu koncepce rozvoje veřejných prostranství a bude se soustředit na její realizaci tzv. metodou akupunktury (drobné, nízkonákladové zásahy)
Splněno na 70 %.

Manuál tvorby veřejných prostranství schválený předchozí Radou HMP v červnu 2014 definuje kvalitu veřejných prostranství a přináší principy a pravidla pro jejich kvalitativní rozvoj. Na Manuál navázaly postupně podrobnější dokumenty, mezi které patří schválená koncepce povrchů tramvajových tratí, přehled technických zábradlí – bariér k odstranění, připravovaná pravidla pro umisťování reklamy na sloupech na veřejných prostranstvích. Je projednáván systém Koordinace investic na veřejných prostranstvích, který má sloužit k vzájemné koordinaci příprav stavebních akcí hlavních městských investorů.

Velké rekonstrukce se nyní řeší tzv. koncepčními studiemi, které zajistí, že ulice není opravována každou chvíli a šetří se prostředky. Takovými velkými projekty jsou například ulice Vinohradská, Bělohorská, Klapkova, Revoluční, Vítězná – Újezd nebo tzv. Letenský kříž. Pilotním projektem pro revitalizaci pražských sídlišť je návrh pro sídliště Vybíralova na Praze 14.

Radou hl. m. Prahy byl dále v roce 2015 schválen Program drobných zlepšení pobytové kvality pražských veřejných prostranství, jehož smyslem je rychle a efektivně oživit a kultivovat veřejná prostranství bez nutnosti finančně a organizačně náročných stavebních zásahů. Tento program naplňuje projekt Pražské židle & stolky. Od roku 2016 úspěšně proběhly již tři sezóny, přičemž počet a rozmanitost lokalit s Pražskými židlemi se s každou další sezónou zvyšuje. Podrobnosti na http://www.iprpraha.cz/zidle.

Povedlo se realizovat také několik drobných oživení veřejného prostoru, jako např. kultivace podchodu na Prašném mostě formou uměleckého graffiti, nebo oživení ostrova Štvanice instalací mlžítka, pítka, piknikových míst a založením komunitní zahrady Tygr v petrželi.

 8. Bude naplňovat a aktualizovat Koncepci pražských břehů
Splněno na 70 %.

Ve výběrovém řízení byl vybrán kurátor pražských náplavek, který má kultivovat obsah dění na Rašínově, Hořejším a Dvořákově nábřeží a hledat rovnováhu zájmů mezi rezidenty z okolí, návštěvníky a provozovnami. V únoru 2017 Rada hl. m. Prahy schválila celkovou revitalizaci těchto tří náplavek, která bude postupnými kroky probíhat až do roku 2020. Zrekonstruované kobky budou pronajímány provozovatelům v rámci výběrového řízení. Vznikl také informační web pro koordinaci místních aktivit a informování o pravidlech https://prazskenaplavky.cz/.

Na Koncepci pražských břehů navázala Koncepce krajinářského řešení Císařského ostrova a Akční plán pro její implementaci, který byl schválen Radou hl. m. Prahy v srpnu 2017. V roce 2017 také městské části, hl. m. Praha a Povodí Vltavy podepsaly memorandum o rozvoji a správě celého území Trojské kotliny. V srpnu 2018 došlo k založení spolku Příměstský park Trojská kotlina, který sdružuje městské části Praha 6, 7, 8 a Troja, hlavní město a odbornou neziskovou organizaci Koalice pro řeky. Tato platforma by měla iniciovat dohody a přinášet dlouhodobou vizi pro Trojskou kotlinu, podporovat vzdělávací a kulturní aktivity v místě a zapojovat další aktéry v místě. V roce 2019 vznikne management plán – konkrétní postup, jak území o rozloze 800 ha společně spravovat a rozvíjet. Více na http://www.iprpraha.cz/cisarskyostrov.

Na konci léta 2018 byl schválen Akční plán pro založení Příměstského parku Soutok (usn. RHMP č. 2342 z 30. 8. 2018). IPR Praha pořídil podklady pro prostorovou koncepci parku a současně bylo zahájeno zpracování Územní studie Příměstský park Soutok a byl zpracován základ Management plánu Příměstský park Soutok. Podrobné informace na http://www.iprpraha.cz/soutok.

Dále se podařilo realizovat dílčí kroky k revitalizaci zelených rekreačních ploch pražských břehů v širším centru města. V březnu 2018 Rada schválila záměr revitalizace Rohanského ostrova. Na dnešním neutěšeném brownfieldu vznikne velká zelená plocha, která bude sloužit jednak pro zachytávání povodňové vody (tzv. poldr Karlín) a jednak jako potřebná rekreační plocha pro obyvatele Karlína a Libně. Rozhodnutím Rady byla též zamítnuta kontroverzní změna územního plánu u Branických ledáren a byl zde zachován stávající zelený rekreační pobřežní pás hojně využívaný Pražany.

 9. Vytvoří podmínky pro významný návrat bydlení do centrálních částí hlavního města Prahy
Splněno na 30 %

V rámci komplexní změny textové části Z 2832 platného územního plánu,schválené v září 2018, byl stanoven závazný  minimální podíl bydlení v centru města. Pro vymezené plochy v centrální části města je stanoven minimální podíl bydlení, který vyjadřuje poměr hrubých podlažních ploch sloužících pro bydlení k ostatním podlažním plochám (nesloužícím k bydlení) přičemž tam, kde se jedná o rekonstrukce, nesmí podíl bydlení klesnout. Podíl bydlení v centrální části města je vymezen ve výkresu č. 36 – Bydlení v centrální části města.

Projekty na revitalizaci Malostranského náměstí, Újezdu, ulice Revoluční, Vinohradské, Karlova náměstí či Palachova náměstí jsou koncipovány tak, aby se zvýšila atraktivita těchto míst pro rezidenční bydlení. Pro veřejnost byly zpřístupněny prázdné a chátrající domy: Radniční domy (Dům U Minuty) na Staroměstském náměstí nebo Hybernská 4.
Na základě analýzy zkušeností ze zahraničních metropolí iniciovala Rada hlavního města regulaci AirBnB pomocí změn právní úpravy (usnesení RHMP č. 2470 ze dne 18.9.2018), která by měla vrátit tisíce bytů na trh rezidenčního bydlení.

10. Zajistí územní rezervy pro výstavbu sociálního bydlení
Splněno na 40 %

Institut plánování a rozvoje vytipoval v první fázi soubor více než 500 pozemků, které by byly vhodné pro veřejnou bytovou výstavbu. Dle zadaných kritérií z nich bylo ve druhé fázi vylučovací metodou vybráno 12 resp. 16 nejvhodnějších pozemků výhradně ve vlastnictví hlavního města Prahy, u kterých není potřeba zdlouhavých změn územního plánu apod. Těchto 12 pozemků je dále připravováno pro bytovou výstavbu. Příprava dalších pozemků bude pokračovat.

11. Novelizuje Pražské stavební předpisy (PSP)
Splněno na 100 %

V srpnu 2016 vstoupily v účinnost Pražské stavební předpisy. Na rozdíl od předchozí vyhlášky jsou založeny na předpokladu, že budovy nejsou solitéry, ale spoluutvářejí celkovou podobu města, a proto musí ladit se svým okolím. Nově stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu. První velká novelizace proběhla v roce 2016 s účinností od 01.08.2016.

12a. Navrhne legislativní změny, které zvýší pravomoci hl. m. Prahy a městských částí v oblasti regulace developerských projektů a zavede nové povinné finanční odvody developerů; bude důsledně vymáhat podíl developerů na technické vybavenosti města dle platné legislativy

Splněno na 20 %

 Ačkoli byl v září 2015 zadán úkol vypracovat metodiku a připravit návrh na zřízení pracoviště pro zajištění systémového přístupu hl. m. Prahy k uzavírání plánovacích smluv, metodika doposud předložena a schválena nebyla. Častěji se daří uzavírat smlouvy mezi investorem a městskými částmi.

 12b. Vytvoří mapu existujících reklamních ploch na území hl. m. Prahy včetně vlastnické analýzy s tím, že systematizuje jejich regulaci včetně provozu městských výlepových ploch s cílem odstraňovat tzv. černý výlep

Splněno na 65 %

 Byl schválen úplný zákaz umisťování reklamy v pražské památkové rezervaci (novela nařízení č. 26/2005 Sb. HMP) a pravidla pro reklamu na sloupech a stožárech na veřejných prostranstvích v celé Praze (usn. RHMP č. 1588 ze dne 27.6.2017). Pravidla pro reklamu větších formátů nově stanoví i Pražské stavební předpisy, schválené v roce 2016. Legislativní rámec regulace reklamy je tedy z velké části hotový, k důslednému uplatnění v reálném světě zatím příliš nedošlo. V rámci převodu správy a údržby veřejného osvětlení ze soukromé společnosti Eltodo na společnost městskou (Technologie Praha) by měla nastat viditelná změna k lepšímu.

13. Podpoří opravy a vznik obchodních tříd, které napomohou drobnému a střednímu podnikání. Podmíní zástavbu rozvojových a transformačních území pořízením územních studií nebo regulačních plánů s důrazem na nadmístní rozvojové oblasti dle ZÚR.

Splněno na 89 %

Byly zpracovány koncepční studie rekonstrukcí nejen významných obchodních tříd, ale i dalších prostranství (Bělohorská, Vinohradská, Táborská, Revoluční, Dvořákovo nábřeží, Klapkova, Letenský kříž, náměstí OSN, Palachovo náměstí, sídliště Vybíralova) a před dokončením jsou další (Seifertova, Klárov, Vítězná/Újezd, hradební korzo).

Prosadili jsme důležitá a v kontextu zavedené praxe revoluční pravidla pro kvalitní zadávání veřejných zakázek. Od června 2016 tak patří k základním principům pro postup při zadávacích řízeních na veřejná prostranství to, že o dodavateli nerozhoduje pouze cena, ale 50-60 % kritérií činí kvalifikace a zkušenosti týmu. (usnesení 1558 z 21. 6. 2016).

 V přípravě zadání je více než 30 územních studií (ÚS), přičemž jsme pro jejich pořizování zřídili samostatné oddělení na Odboru územního rozvoje. Mezi nejsledovanější územní studie patří ÚS Lokalita Na Hutích, Praha-Kyje, ÚS Komořany, ÚS Čtvrťové centrum v okolí stanice metra Háje, ÚS Okolí stanice metra Roztyly, ÚS Sídliště Ďáblice, ÚS Okolí budoucí stanice metra D a krajinné rozhraní Písnice, ÚS Sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš (Kamýk), ÚS Okolí stanice metra D Nemocnice Krč.

15. Bude přednostně revitalizovat veřejná prostranství a veřejnou vybavenost v okolí stanic metra v oblasti modernistického města – na sídlištích
Splněno na 30 %

Vznikla analýza potřebnosti úprav stanic a okolí všech stanic metra po celé Praze „Veřejný prostor u stanic metra a jeho potenciál“ – tento koncepční dokument byl schválen RHMP v září 2016. Součástí je analýza všech stanic metra a výběr prioritních 11 stanic (Skalka, Dejvická, Bořislavka, Luka, Lužiny, Hůrka, Karlovo náměstí, Českomoravská, Černý Most, Háje, Ládví), z nichž 8 je na sídlištích. Strategický dokument “Soubor opatření a doporučení pro vybrané stanice metra” definuje sadu konkrétních úkolů pro každou z 11 vybraných stanic metra a nastavuje tři časové horizonty plnění (2016+, do 2020, 2020+).
První série úkolů byla převážně splněna, jednalo se zejména o generální úklidy stanic a redukci reklamy a stánků. Další etapy dosud připraveny nebyly.

15. Realizuje projekt obnovy nevyužitého území na Nákladovém nádraží Žižkov (NNŽ) a podpoří proměnu významných brownfieldů na veřejná kulturně-vzdělávací centra a na městské parky
Splněno na 75 %

Zastupitelstvo v červnu 2017 schválilo aktualizované zadání pro změnu územního plánu v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov (změna má číslo Z 2600). Koncepční studie na revitalizaci celého území Nákladového nádraží Žižkov je hotova a jako podkladová studie pro změnu území je připravena k projednání na podzim 2018. Schválení změny územního plánu a otevření území pro výstavbu se předpokládá do konce roku 2019.  Plánovaná kapacita území je 14 000 obyvatel rezidentů a 22 000 pracujících.

Ke stavu připrav revitalizace dalších brownfieldů viz http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/nove_byty_a_pracovni_prilezitosti_ziska.html

16. Připraví revitalizaci oblasti Smíchovského nádraží na obytnou část města a dopravního uzlu
Splněno na 85 %

V dubnu 2017 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci na projektu Smíchov City mezi Prahou 5, IPR a Společností Smíchov Station Development. Na jeho základě proběhly participační aktivity o podobě veřejných prostor a rozsahu občanské vybavenosti v řešeném území. (podrobnosti https://smichovcity.praha5.cz/). Projekt Smíchov City v území mezi náměstím Na Knížecí a Smíchovským nádražím má nabídnout bydlení pro cca 3300 obyvatel a cca 9000 pracovních míst. Celková rozloha projektu je 20 hektarů, z toho na ploše 1,4 hektary vyroste park. V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí na 1. fázi projektu Smíchov City – 2 bloky (na východní straně území – u náměstí Na Knížecí).

Pro další část území investor zorganizoval mezinárodní architektonickou soutěž na podobu výstavby sídla České spořitelny.

Řešení dopravy v této oblasti, kde se potkávají všechny druhy dopravy jak městské, tak dálkové a v přípravě je Radlická radiála, je komplexně zpracováváno ve Studii dopravních uzlů Smíchov, jejíž návrh byl zadán IPRem ateliéru A69 a  dokončen v červnu 2018. Na podzim bude představen veřejnosti.

17. Připraví a projedná koncepci dotvoření a revitalizace Vítězného náměstí
Splněno na 80 %

Probíhá dvoukolová mezinárodní urbanistická soutěž, které předcházela participace s místními obyvateli. Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárně určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Soutěže se zúčastnilo 40 týmů z ČR i ze zahraničí. Do druhého kola postoupilo 3-6 soutěžících a o vítězi bude rozhodnuto v říjnu 2018

Další informace http://www.iprpraha.cz/viteznenamesti)

18. Vypíše veřejnou soutěž o návrh dle pravidel ČKA na oblast Holešovice-Bubny
Splněno na 80 %

Bubny jsou transformační území o velikosti 110 ha, což je jen o něco méně než rozloha pražského Starého města. Území je dnes vymezené jako velké rozvojové území, platí na něm tzv. stavební uzávěra, tudíž se v území nesmí stavět. Podmínkou sejmutí stavební uzávěry je právě vznik podrobnější dokumentace, tedy například územní studie.

Hlavní město proto v květnu 2018 vypsalo veřejnou zakázku na zpracování územní studie. Součástí zadání územní studie je i realizace koncertního sálu u metra Vltavská a prověření rozvoje okolí Holešovického nádraží. Důraz je kladen na synergii bydlení, pracovních příležitostí, obchodu, kultury a služeb. Odevzdání a schválení územní studie je plánováno na začátku roku 2019. Podkladem pro její zpracování jsou koncepční rozvahy zveřejněné na http://www.iprpraha.cz/bubny.

19. Připraví revitalizaci oblasti Palmovky
Splněno na 80 %

Palmovka patří k mimořádně cenným a nadějným místům pro rozvoj hl. m. Prahy. Jde o regionální městské centrum s významnými plochami určenými pro nové využití a s unikátní dopravní dostupností. Nemalá část Palmovky je ve vlastnictví města a jeho organizací, a proto má MHMP bezprostřední zájem na jejím koncepčním urbanistickém řešení.

MČ Praha 8 iniciovala v roce 2015 úvodní fázi obnovy Palmovky, když zadala urbanistům ze společností UNIT a OnPlan analytickou část projektu, provedla participaci veřejnosti a připravila návrh na majetkové směny v území mezi MHMP, jeho organizacemi a dalšími subjekty.  Na základě podkladů od městské části vybralo hlavní město koordinátora městských investic v této lokalitě. Aktuálním cílem práce koordinátora je vytvořit dopravní studii Palmovky a najít řešení pro MHD, silniční, pěší a cyklistickou dopravu.  Probíhají dílčí rekonstrukce parteru.  Na přestavbu autobusového nádraží uzavřel Dopravní podnik v srpnu 2018 dohodu s developerem, který na místě postaví stovky bytů a desítky obchodů.

20. HMP zajistí trvalý zdroj příjmů pro výstavbu sociálního bydlení.
Splněno na 100 %

K účelnému využití prostředků získaných prodejem bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy byl zřízen Fond rozvoje dostupného bydlení. Statut fondu a název byl schválen usnesením ZHMP  č. 4/2 ze dne 19.2.2015 ve znění usn. č. 23/51 ze dne 26.1.2017. Prostředky „Fondu“ je možno použít dle Statutu zejména na opravy bytových domů (za účelem dostupného bydlení) v majetku hl. m. Prahy a na výstavbu nových bytů. Zřízena byla Komise Rady hl. m. Prahy pro fond rozvoje dostupného bydlení, která posuzuje žádosti městských částí o příspěvek z fondu. Zastupitelstvo od zřízení Fondu schválilo k podpoře z fondu celkem 26 projektů městských částí v celkové částce 1,08 mld. Kč. K 31.8.2018 bylo ve Fondu celkem 1,72 mld. Kč.

21. Vznikne a bude zveřejněna „mapa infrastrukturních deficitů“ veřejné vybavenosti, která se stane součástí mimořádné aktualizace Územně-analytických podkladů a tím závazným podkladem pro rozhodování o území, tedy i transparentním podkladem pro uzavírání tzv. plánovacích smluv.
Splněno na 60 %

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila v prosinci 2017 zadání pro vytvoření tzv. Mapy infrastrukturních potřeb. Zásadní vlastností projektu MID je vytvoření systému komunikace a sdílení aktuálních údajů o území a rozvojových záměrech mezi MHMP, městskými částmi a IPR, vzniká tak informační systém využitelný zejména pro městské části hl. m. Prahy a odbory MHMP, který umožní modelování scénářů dopadů konkrétních rozvojových záměrů v území. Hlavní město Praha tak bude moci předcházet problémům s nedostatečnou občanskou vybaveností a mít v ruce podklad pro jednání s developery. Mapa bude aktuálním přehledem toho, co kde občanům chybí, jako např. školky, školy, lékařská zařízení apod. Součástí projektu je vznik webové aplikace. První verze mapy by měla být k dispozici na začátku roku 2019. .

22. Dvě procenta z každoročních kapitálových výdajů budou použita na realizaci uměleckých děl ve veřejném prostoru prostřednictvím soutěží.
Splněno na 70 %

V červnu 2018 byl Radou hl. m. Prahy schválen program známý pod názvem “Dvě procenta na umění”, který dává jasná pravidla tomu, jak se v Praze budou pořizovat umělecká díla do veřejného prostoru. Mělo by to znamenat konec chaosu v zadávání veřejných zakázek, konec netransparentním přímým nákupům a konec kýčovitého balastu v ulicích Prahy. Podařilo se také prosadit, že nejméně polovina všech nových soch se bude demokraticky soutěžit, to znamená, že o návrzích bude rozhodovat odborná porota.
IPR ve spolupráci s GHMP připravuje metodiku výběru vhodných míst pro umisťování uměleckých děl. V současné době probíhá sestavování odborné komise pro výběr uměleckých děl.

Pro letošní rok 2018 činil v rozpočtu hl. m. Prahy objem kapitálových výdajů 16,8 miliard korun. Na umělecká díla ve veřejném prostoru tedy může být v tomto roce čerpáno až 336 milionů Kč.

Vznikne konverzní projekt na přestavbu budovy Nákladového nádraží Žižkov na kulturněvzdělávací centrum.
Splněno na 40 %

Podmínkou projektu přestavby je sjednocení vlastnických poměrů pozemků. Rada hl.m. Prahy schválila usnesením č. 1715 ze dne 18.7.2017 záměr úplatného nabytí budovy Nákladového nádraží Žižkov č.p. 2200. Na tomto základě zahájil odbor majetku jednání o úplatném nabytí nemovitostí. Stranami jednání jsou hl.m. Praha jako budoucí vlastník, koordinátor a investor projektu, České dráhy, a.s. (ČD) jako současný vlastník jižní části lokality včetně památkově chráněné budovy nádraží; Sekyra Group, a.s., (SG) jako developer lokality s ambicí zde vytvořit rezidenční čtvrť, který má právo budoucí koupě těchto nemovitostí a Žižkov station development, a.s. (ŽSD) – společnost založená ČD, a.s. a Sekyra Group, a.s. za účelem koordinace jejich aktivit. Partnery projektu je Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 3 a IPR.

Usnesením RHMP č. 2390 ze dne 4.9.2018 byla pro výkup nemovitostí v lokalitě NNŽ doporučena „velká varianta“. Ta znamená výkup cca 6,2 hektarů pozemků včetně budovy NNŽ za cenu cca 662 mil. Kč. Odbor hospodaření s majetkem má za úkol pokračovat ve vyjednávání o této variantě.

Po výkupu budovy bude IPRem připravena architektonická soutěž s urbanistickými přesahy na návrh revitalizace památkově chráněné budovy.

Vzhledem k technické náročnosti rekonstrukce HMP připravuje celkovou realizaci a až následně rozdělení na jednotky pro pro další subjekty. Předpokládaná struktura fungování je rozdělení objektu na tři samostatné budovy – severní křídlo, jižní křídlo – ty mají být dále rozděleny na jednotky, a průčelní administrativní budovu.