17. 6. 2019

Ve spolupráci s řadou občanských iniciativ a hnutí prosadili Zelení již podruhé veřejné projednání opatření k aktivní obraně Pražanů a Pražanek proti dopadům změn klimatu na Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Pro zjednodušení práce vedení Prahy jsme ve spolupráci s řadou expertů a vědců připravili soubor 15 strategických opatření “15 změn pro budoucnost: Na mrtvé planetě nebude žádná Praha.”

“Mnohá z opatření, kterými lze nastartovat proces obrany Pražanů před dopady změn klimatu, nedostatkem vody či pokračujícím extrémním úhynem zvířecích druhů, již byla v předchozích letech připravena. Realizace však dnes vázne na pomalém tempu, absenci koordinace a jasných klimatických priorit na straně vedení města,”komentuje spolupředsedkyně pražských Zelených Ivana Milek Brodská.

Od lednové první tzv. Londýnské výzvy přednesené vedení Prahy pražským spolupředsedou Zelených Vítem Masare a od dubnového vypracování návrhu 15 změn pro budoucnost vedení Prahy postoupilo vpřed zatím pouze v bodech:

3) Vytvořte v rámci stávajících kapacit MHMP koordinační kapacitu pro realizaci klimatických opatření napříč odbory

a

13) Transformujte systém údržby zeleně ve městě s ohledem na nově nastalé klimatické podmínky a s ohledem na probíhající masové vymírání hmyzu a úbytek biodiverzity.

To je však vzhledem k času, který uplynul od listopadového varování Mezivládního klimatického panelu OSN, žalostně málo. Každý den, kdy se nevěnuje klimatické krizi maximální pozornost jsme bohužel svědky obrovského plýtvání časem a prostředky hlavního města.

“Potřebujeme politické vedení a iniciativu Prahy, potřebujeme konkrétní strategické změny v energetice, dopravě, územním plánování. O mýtném za vjezd do vnitřní Prahy vedení Prahy mluví, ale v přípravách nijak nepokročilo. Mluví o potřebě snížit příspěvek Prahy ke klimatické krizi, ale k procesu rozšíření objemu letecké dopravy přes Ruzyni a tedy i zátěže Prahy turistickým průmyslem se nechce ani bavit. Namísto podpory adaptačních opatření v územním plánování město vynakládá prostředky na výstavu oslavující jeho tvůrce, který prací na adaptačních opatřeních veřejně opovrhuje,” popisuje existující rozpor mezi slovy a činy vedení Prahy spolupředseda Zelených v Praze Vít Masare, lídr klimatické kampaně Zelených a iniciátor kampaně BEZUHLI.CZ.

Budou-li se slova a činy politiků viditelně rozcházet, nemohou utichnout ani studentské stávky. Tisíce studentů se již od podzimu čelem k výzvě staví podstatně zodpovědněji než pražský primátor Hřib, který se k hrozbám od svého zvolení dosud fakticky veřejně nevyjádřil” dodává Vít Masare.

Jednání o opatření Prahy proti změnám klimatu je na programu dnešního jednání Rady HMP, výboru životního prostředí ZHMP ve středu 19.6. od 15 hodin a červnového jednání zastupitelstva ve čtvrtek 20.6.

Kontakt:

Vít Masare, tel.: 607 786 013   email: vit.masare@zeleni.cz

Příloha:

Rok 2030 je dle vědců Mezinárodního klimatického panelu kritickým datem k udržení nárůstu světových teplot do 1,5°C oproti předprůmyslovému věku.

Hlavní příčinou neudržitelného prohlubování změn klimatu jsou emise ze spalování fosilních paliv.

Hlavním dopadem na fungování Prahy a Česka jsou rostoucí nedostatek vody pro průmysl, zemědělství, faunu, flóru a lidi, ztráta biodiverzity – v prvé řadě létajícího hmyzu, rostoucí tlak na migraci z více postižených oblastí nebo rostoucí riziko škod z přívalových dešťů.

Požadavky Zelených na vedení Prahy:

 1. Deklarujte ihned klimatickou nouzi (climate emergency)

Vedení Prahy musí ústy primátora veřejně přiznat pravdu o tom, že naši blízkou budoucnost ohrožuje klimatická krize, která svým rozsahem nemá obdoby.

Aby tady za 10 let bylo zdravé životní prostředí, bezpečí, voda nebo práce, musíme vyvinout maximální společné úsilí ke snižování spotřeby a snižování emisí CO2.

 1. Nastavte při nejbližším výběru dodavatelů elektrické energie HMP, DPP a dalších městských organizací v pravidlech soutěžení jen z tzv. “zelených tarifů”

Praha si nemůže nadále dovolit nákupem elektrické energie z uhlí ohrožovat budoucnost svých obyvatel jako předvádí česká vláda.

Soutěžením dodávek el. energie z obnovitelných zdrojů (nabízí např. PRE a další) může Praha zásadně dopomoci k rozvoji trhu s energií z OZE v Česku.

Ty přitom mohou v kombinaci s razantními úsporami jako jediné v dohledné době technologicky i ekonomicky nahradit uhlí jako zdroj.

 1. Vytvořte v rámci stávajících kapacit MHMP koordinační kapacitu pro realizaci klimatických opatření napříč odbory
 2. Požadujte u rozvojových materiálů do RHMP/ZHMP povinně odstavec o tom, jak opatření přispívá k adaptaci na změnu klimatu a mitigaci jejích dopadů
 3. Začněte veřejně tlačit z pozic ve vedení hlavního města na obdobné razantní kroky na vládní úrovni

Česká vláda se o naši budoucnost nestará, bezpečnostní hrozby bagatelizuje, na mezinárodní scéně podkopává mezinárodní úsilí o změnu.

Potřebujeme proto prostředky Prahy podpořit již probíhající tlak středoškolských studentů a celé řady organizací a jednotlivců na českou vládu.

 1. Vytkněte si cíl 2030: Praha udržitelná a začněte mu přizpůsobovat existující strategické plány a rozpočtování včetně parametrů zadávání veřejných zakázek a grantových výzev.
 2. Vyzvěte z pozic ve vedení hlavního města, s kolegy z vašich stran a hnutí k obdobným krokům a společnému postupu vůči vládě ostatní krajská města a obce, pražské městské části.
 3. Začněte realizovat ambiciozní scénář implementace Územní energetické koncepce Proaktiv PLUS.
 4. Dosáhněte souladu mezi vznikajícím územním plánem Prahy a existujícími a vznikajícími adaptačními a mitigačními strategiemi města.
 5. Zastavte zvyšování objemu letecké dopravy přes pražská letiště: vyjměte z územně plánovací dokumentace novou ranvej v Ruzyni

Letecká doprava je jedním z velkých zdrojů emisí CO2 a zároveň je neférově daňově protežovaná oproti dopravě pozemní.

Masivně dotovaná letecká dostupnost Prahy je navíc jednou z příčin zásadních problémů přetížení města turismem, nedostupnosti bydlení pro místní obyvatele a spekulativního nakládání s nemovitostmi.

 1. Využijte svého hlasu ve sněmovně a prosaďte v roce 2019 regulační poplatek za vjezd autem do vnitřní Prahy s výjimkami pro rezidenty aj.

Zavedení mýta je jedním z možných způsobů kofinancování zavádění dalších mitigačních opatření. Zároveň je podmínkou EIA pro zprovoznění Městského okruhu.

 1. Eliminujte potřebu dojíždění do Prahy autem prioritním rozvojem přestupních uzlů příměstské dopravy a MHD.

Výstavba nových železničních zastávek a tramvajových tratí stejně jako zvyšování komfortu stávajíccíh přestupních uzlů nabízí obrovský potenciál pro nabídku alternativy k automobilové dopravě ze Středočeského kraje. Přestupní místa mezi dopravními prostředky zaslouží maximální prioritu ke zvýšení komfortu cestujících.

 1. Transformujte systém údržby zeleně ve městě s ohledem na nově nastalé klimatické podmínky a s ohledem na probíhající masové vymírání hmyzu a úbytek biodiverzity.
 2. Vypracujte koncepci nakládání s dešťovými vodami
 3. Začleňte do pražských stavebních předpisů recyklaci odpadní (původně pitné) vody v nově stavěných i stávajících objektech

Využitelná voda má místo v kanalizaci najít další využití v domácnostech a při zavlažování.