4. 9. 2018

Praha, 4. září 2018

Zelení zásadně nesouhlasí s vypuštěním Národního památkového ústavu z procesu posuzování stavebních projektů v památkově chráněných rezervacích a zónách. Návrh jde přímo proti doporučením, které Praze v těchto dnech adresuje Výbor světového dědictví UNESCO.

V doporučení , které přijal Výbor světového dědictví UNESCO na začátku července tohoto roku, se mj. uvádí, že UNESCO „Vybízí smluvní stát ke schválení všech náležitých právních dokumentů a novel, jako např. „novela zákona o státní památkové péči“, aby se posílila památková péče a správa památek, a vyzývá smluvní stát, aby posílil pravomoc národního úřadu, který má na starosti naplnění Úmluvy o světovém dědictví, aby se mohl soustředit na zásadní rozhodnutí ohledně zachování OUV statku“

Součástí zprávy UNESCO je také vyjádření „značného znepokojení ohledně množství rozsáhlých projektů zástavby navržených v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a jeho širším okolí, stejně jako nedostatku konkrétních předpisů ohledně výškové zástavby, která může mít podstatný dopad na chráněné hodnoty Pražské památkové rezervace“.

„Bez odborného stanoviska památkářů se zvyšuje riziko dalších chybných rozhodnutí, včetně výstavby mrakodrapů nebo demolice cenných budov. To může vést k nenávratnému poškození historického rázu Prahy,“ uvedla radní hlavního města pro územní rozvoj Petra Kolínská.

„Pokud by novela památkového zákona skutečně prošla parlamentem, Praha se dostane do přímého konfliktu s UNESCO, což je vždy velká mezinárodní ostuda. Praha má jít příkladem a ukazovat, jak se dá propojit péče o historické památky s moderní rozvojem města,“ konstatuje kandidát na primátora za SZ Ondřej Mirovský. V takovém případě by mohla být Praha zařazena na Seznam světového dědictví v ohrožení, jako se stalo Vídni, nebo dokonce vyškrtnuta ze Seznamu světového dědictví, jako se to už stalo Drážďanům.

„Primátorka odmítla pozvání na jednání Výbor světového dědictví UNESCO a obhajovat kroky města v oblasti památkové péče. Na zápisu v seznamu UNESCO ji de facto nezáleží,“ uvedla radní hlavního města pro územní rozvoj Petra Kolínská.

Co schválil Výbor světového dědictví

Jedná se o rozhodnutí Výboru pro světové dědictví z Forty-second session Manama, Bahrain 24 June – 4 July 2018 viz http://whc.unesco.org/en/decisions/7250

 V příloze je rozhodnutí Výboru pro světové dědictví (instituce UNESCO v češtině

 Co je Výbor pro světové dědictví

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbor_pro_sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD

Co přináší chystaná změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, kterou prosazuje primátorka Krnáčová?

1) zrušení povinnosti orgánu státní památkové péče vyžádat si písemné vyjádření NPÚ jakožto odborného supervizora.

2) vlastník kulturní památky nebo projektant by už nemusel projednat s NPÚ přípravnou a projektovou dokumentaci.

Národní památkový ústav (NPÚ) patří mezi nejvýznamnější paměťové instituce v České republice a zároveň je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů při záchraně a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR, jehož soupis také vede.

Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých předmětů, objektů a území kulturními památkami a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. Pro výkon odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jako vědecká a výzkumná organizace se Národní památkový ústav podílí na mnoha projektech, plní výzkumné úkoly, poskytuje odborné vzdělávání v oblasti památkové péče a ročně vydává desítky publikací. Vedle toho spravuje více než sto nemovitých památek v majetku státu.

Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, 775556587
Petra Kolínská, petra.kolinska@praha.eu, +420 776552022