26. 6. 2018

Klub Trojkoalice požaduje upravit Pražské stavební předpisy (PSP) tak, aby požadavek na proslunění bytů byl zmírněn, nikoli zcela vypuštěn. Zjednodušení pravidel pro výstavbu nesmí být na úkor kvality života obyvatel města. O první zásadní novele Pražských stavebních předpisů bude zítra rozhodovat Rada Hlavního města Prahy. Obsah předpisů je v její kompetenci, a o návrhu nebude rozhodovat zastupitelstvo hlavního města.

„Ačkoliv souzníme s úpravou stavebních předpisů tak, aby bylo opravdu možné v Praze stavět klasické městské bloky, považujme proslunění již postavených bytů za kvalitu, kterou mají stavební předpisy chránit,“ popisuje své výhrady náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Negativní dopad by podle ní novela mohla mít například pro výstavbu na sídlištích. „Majitelé prosluněných bytů jsou dosud chráněni automaticky, po novele by se museli  stát aktivními účastníky povolovacích řízení a bránit svá práva u stavebního úřadu,“ dodává Petra Kolínská.

Nesouhlas s návrhem zaslalo osm městských částí i stavební úřad hl. m. Prahy. Největší městská část Praha 4 v připomínkovacím řízením uvedla, že nesouhlasí s vypuštěním požadavku na proslunění bytů a pobytových místností z Pražských stavebních předpisů zejména z důvodu zajištění

dostatečného proslunění stávající zástavby a její ochrany před zastíněním a navrhla nahradit rušené odst. 1) a 2) § 45 Pražských stavebních předpisů novými odstavci ve znění, které zajistí minimální dobu proslunění dle celostátní normy, ale zároveň umožní tradiční městskou zástavbu (1).

PSP nahradily vyhlášku 26/1999 Sb Hl. m. Prahy. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj. Praha vydává PSP v přenesené působnosti, na základě zmocnění v § 194 písm. e) stavebního zákona – z tohoto titulu jsou schvalovány Radou hlavního města.

Na rozdíl od předchozí vyhlášky jsou Pražské stavební předpisy založeny na předpokladu, že budovy nejsou solitéry, ale spoluutvářejí celkovou podobu města, a proto musí ladit se svým okolím. Nově stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují některé příliš striktně nastavené technické požadavky pro novou výstavbu.

 

Poznámky (1)

Návrh Prahy 4 na úpravu PSP v § 45

  1. Při navrhování bytů a pobytových místností, které to svým umístěním, charakterem a způsobem využití vyžadují, se v mezích možností vyplývajících z charakteru zástavby s ohledem na charakter zástavby dbá na jejich proslunění. Přitom se dbá na zajištění zrakové pohody a ochrany před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti.

 

  1. V bytech musí být splněno proslunění podle normy uvedené v § 84. Požadavek se neuplatní, pokud by znemožnil splnění podmínek prostorové regulace stanovené územním nebo regulačním plánem a u nově umisťovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou; v takovém případě lze stavět do hloubky zastavění a výšky odpovídající okolní zástavbě.

 

Kontakt:

Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775556587

Petra Kolínská, petra.kolinska@praha.eu, T: 776552022