15. 2. 2017

KULTURA, KTERÁ NENÍ NA POSLEDNÍM MÍSTĚ

Rozhodovat o kultuře a umění je třeba koncepčně a čitelně. Důraz klademe na živou kulturu,
nastavíme ale též důslednou památkovou ochranu, která zohlední současný architektonický
kontext. Proměníme prázdné či opuštěné budovy v živá společenská a kulturní
centra. Příkladem je revitalizace Nákladového nádraží Žižkov.

■ Provedeme audit majetku užívaného příspěvkovými organizacemi města v oblasti kultury a zaručíme
vyšší synergii jejich činností, aniž je omezíme (nedopustíme např. rušení poboček městské
knihovny).
■ Dokončíme veřejnou diskuzi nad transformací městem zřizovaných a dotovaných divadel a ve
shodě s jejími závěry transformaci provedeme. Transformace bude založena na principu, že dotace
se neřídí komerční úspěšností, ale kvalitou dramaturgie vzešlou z výběrového řízení.
■ Rozvineme grantovou podporu umělecky náročným projektům a nezávislým kulturním aktivitám
včetně víceletých. Nastavíme též grantová pravidla pro podporu spolků, sousedských a klubových
aktivit a neziskových organizací.
■ Nebudeme organizovat nákladné zábavné akce za účelem sebepropagace ani povolovat komerční
prezentace ve veřejném prostoru.
■ Zpracujeme závazné regulativy pro výstavbu v Pražské památkové rezervaci a památkových
zónách s cílem zpřísnit a zprůhlednit památkovou ochranu včetně jednotlivých staveb. V rezervaci
však dáme prostor i kvalitní současné architektuře.
■ Zřídíme veřejný registr závazných stanovisek a rozhodnutí v oblasti památkové péče.
■ Zavedeme závazné vstupní podmínky výstavby, které bude investorům pro danou stavbu vydávat
Institut plánování a rozvoje před přípravou projektů.
■ Stanovíme závazná pravidla pro vydávání radničních periodik založená na oddělení zpravodajství
od publicistiky a inzerce s cílem zaručit informování o dění nejen na radnici, ale v celé městské
části. Radniční periodika otevřeme opozici, místní občanské společnosti i veřejnosti a omezíme
sebeprezentaci vedení radnic.
■ Povedeme jednání s vlastníky území Nákladového nádraží Žižkov s cílem jej vykoupit, budovu
nádraží proměnit ve veřejně kulturně-vzdělávací centrum a okolí ponechat jako městský park
s omezenou výstavbou podporovaného bydlení. Stejně budeme postupovat i v dalších obdobných
případech.
■ Chceme podporovat místní kulturní dění tak, aby obyvatelé Prahy, kteří žijí mimo centrum, nemuseli
za aktivitami jen do centra, ale aby mohli chodit do divadel, za hudbou a za sportem i ve své
městské části.

OTEVŘENÉ VEDENÍ MĚSTA BEZ KORUPCE

Pražané mají právo na snadný přístup ke službám úřadu – bez byrokracie, úplatků a zdržování.
Prosadíme aktivní zapojování občanů do rozhodování a kvalitní přístup k informacím.
Vytvoříme středně- a dlouhodobé koncepce, podle nichž se bude řídit rozvoj města.
Rozhodovat budeme podle jasných pravidel. Městské části budou financovány rovnoměrně
a poplyne do nich více prostředků ze sdílených daní. Uděláme pořádek v městském majetku
a budeme přísně kontrolovat výdaje především u dopravních staveb.

■ Požadujeme zvýšení příspěvku pro městské části nejméně na 5 tisíc korun za obyvatele. Hlavní
město získává od státu z rozpočtového určení daní cca 32 tisíc korun na každého trvale hlášeného
obyvatele. Z této částky se však nyní k městským částem dostává pouhých 8 %.
■ Zrušíme diskriminaci malých městských částí – požadujeme pro ně spravedlivé a funkční financování.

■ Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty.
Za velmi důležité pokládáme vytvoření středně- a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude
řídit rozvoj města. Nekoncepční řízení totiž stojí obrovské peníze. Rozhodování by mělo probíhat
podle jasných pravidel.
■ Chceme udělat pořádek v městském majetku – v současné době často není vůbec jasné, komu
co patří. Požadujeme efektivní a hospodárné nakládání s nemovitým majetkem, inventarizaci
a pasportizaci majetku i optimalizaci jeho využívání.
■ Je nutné aktivně spolupracovat se státními organizacemi na scelování majetku města (Státní
pozemkový úřad, Státní statek a další převody pozemků na hlavní město). Město nesmí prodávat
svůj majetek související s veřejnými prostory, komunikacemi, parky.
■ Chceme snížit byrokracii, která v posledních letech naprosto nepřípustně zaplevelila magistrát
i další veřejné organizace. Omezení byrokracie povede k výrazným úsporám v chodu města, bude
tedy možné snížit náklady na chod magistrátu. Nepovažujme za únosné, aby Praha spotřebová-
vala na chod svého úřadu stejné peníze (3 miliardy korun), které posílá jako dotaci všem 57 městským
částem.
■ Zakázky musí být vypisovány maximálně transparentně, ale zároveň nebyrokraticky. Důraz by měl
být kladen na výhodný poměr ceny a kvality. Budeme podporovat co největší počet uchazečů ve
výběrových řízeních, který povede ke snížení ceny. V oblasti veřejných zakázek budeme uplatňovat
i sociální a ekologická kritéria.
■ Budeme zveřejňovat informace o investičních záměrech. Pro jejich projednávání budeme organizovat
včasná veřejná slyšení, ankety a workshopy. Umožníme připomínkování návrhu na změny
v městské legislativě. Vyhlásíme rychlé granty pro občanské iniciativy zaměřené na watchdog (hlí-
dání korektnosti a morální integrity politiků) a územní rozvoj.
■ Podporujeme koncept „chytrých měst“ např. v poskytování městských služeb na jednom místě,
poskytování otevřených dat o fungování města i nástrojů pro lepší organizaci dopravy.
■ Přehledně zveřejníme všechny smlouvy a objednávky městských organizací (s výjimkou těch,
u kterých to nedovoluje zákon), zveřejníme databázi přidělených grantů. Nebudeme privatizovat
městské firmy ani jejich podíly.
■ Zavedeme přehledný a srozumitelný rozklikávací rozpočet a budeme ho pravidelně aktualizovat.
Rozpočet bude v maximální míře rovnoměrně zohledňovat potřeby mužů a žen.
■ Požadujeme účelné a efektivní využití fondů EU.
■ Požadujeme obnovení sněmu starostů jako platformy pro lepší komunikaci mezi hlavním městem
a městskými částmi.
■ Svoji finanční zodpovědnost za rozvoj města musí nést i developerské společnosti a podílet se na
obnově a budování veřejné infrastruktury (např. modernizaci stanic metra).
■ Prosazujeme rozpočtovou odpovědnost, strukturálně vyrovnaný rozpočet, snižování dluhové
služby.

 

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ A POHODLNĚJŠÍ ŽIVOT, PRO RODINY S DĚTMI

Výchova a vzdělávání vyžadují příznivější podmínky, než jsou ty stávající. Chystáme systé-
mová opatření odstraňující každodenní znevýhodnění rodin s dětmi. Plánujeme dobudování
chybějících kapacit škol, školek, tělocvičen a jejich vybavení, přičemž městským částem
pomůžeme s jejich zajištěním. Podpoříme kvalitu výuky a inkluzi na středních školách
a koordinaci kapacit škol s ohledem na demografické změny. Zintenzivníme spolupráci
s vysokými školami při rozvoji města.

■ Budeme usilovat o spravedlivé financování školství ve všech městských částech. Sjednotíme výši
finanční dotace určené na provozní náklady na jednoho žáka MŠ a ZŠ ve všech městských částech
Prahy.
■ Prosadíme výstavbu chybějících mateřských škol tak, aby každé dítě od tří let mělo možnost
navštěvovat toto zařízení.
■ Podporujeme vznik lesních školek a dalších alternativních forem předškolního vzdělávání (Montessori,
Waldorfská škola, dětské skupiny atd.).
■ Podpoříme vznik nových jeslí pro ty, co je potřebují.
■ Prosadíme výstavbu dalších základních škol tak, aby žáci měli možnost chodit do školy v místě
svého bydliště a nebyli nuceni k dlouhému dojíždění (nové školy v Šeberově, Zličíně, Kbelích
a v dalších místech, kde chybějí). Budeme usilovat o to, aby nově stavěné školské budovy byly
kvalitní, estetické a trvanlivé (kontejnery nesmí být normou, ale nouzovým řešením).
■ Vybudujeme chybějící školní jídelny a chybějící tělocvičny. Děti musí mít možnost naplňovat školní
vzdělávací program v oblasti tělesné výchovy, ale mnohé školní tělocvičny postavené koncem 19.
století toto neumožňují.
■ Důležité je i zvýšení chybějící kapacity školních družin tak, aby rodiče mohli bez obav chodit do
práce a věděli, že je o jejich děti dobře postaráno.
■ Naprosto nezbytná je finanční podpora rozvoje škol a školských zařízení formou každoročního
vyhlašování grantových programů na technické a technologické vybavení škol. To spočívá v datových
informatických pomůckách, odborných laboratořích, praktických dílnách, výtvarných dílnách,
nákupech učebnic či odborných knih. Toto Praha dlouhodobě zanedbala a výsledkem je, že
většina venkovských škol je vybavena lépe než školy v Praze.
■ Finančně podpoříme nadané žáky i žáky zdravotně postižené – příspěvky pro asistenty na nadstandardní
aktivity, odměny pro vedoucí kroužků.
■ Budeme podporovat kvalitní výuku jazyků. Přivedeme rodilé mluvčí na střední školy – na všech
typech středních škol by se student měl setkat s cizím jazykem zprostředkovaným minimálně
hodinou týdně rodilým mluvčím. Magistrát tento program dofinancuje.
■ Podpoříme odpolední volnočasové aktivity i pro děti starší než družinové. Ceny musí být přístupné
i sociálně slabším rodinám (sport, tanec, výtvarné práce, ale i příprava do školy – doučování).
■ Budeme více podporovat technické a přírodovědné obory, aby ze škol vycházely děti s větším
zájmem o oblasti, ve kterých je pak snadné najít pracovní uplatnění. Grantovou formou podpoříme
takto zaměřené kroužky (robotika, elektrotechnika, chemie, modelářství). Podpoříme i pořá-
dání technicky zaměřených soutěží ve spolupráci s vysokými školami a zřízení dětského IQ parku.
■ Výrazně podpoříme vzájemně výhodnou spolupráci města a vysokých škol.
■ Zavedeme dotační programy zaměřené přímo na školáky a spolupráci školy s rodinou. Prosadíme
investice do pilotních aktivit zaměřujících se na osobní a osobnostní rozvoj dětí a jejich dovedností.
■ Zasadíme se o revitalizaci a rozvoj základních uměleckých škol zřizovaných hlavním městem –
základní umělecké školy jsou po finanční stránce popelkou a přitom mají mimořádný a nenahraditelný
celospolečenský přínos.
■ Podpoříme prevenci šikany napříč všemi stupni škol.
■ Otevřeme školy lokálním sousedským iniciativám, které se v nich mohou scházet.
■ Budeme usilovat o maximální využití evropských i národních dotačních programů pro potřeby
školství.
Podpora mladých rodin
■ V institucích zřízených hlavním městem nabídneme rodičům flexibilní pracovní úvazky, práci
z domova, částečné pracovní úvazky a další opatření pro sladění pracovního a rodinného života.
■ Ve spolupráci s městskými částmi uděláme z úřadů místa vstřícná k rodinám s dětmi. Jsou to
místa prvního kontaktu občana s veřejnou správou, proto by zde měla být možnost objednat si
návštěvu úřadu telefonicky nebo po internetu. Důležitý je také stoprocentně bezbariérový přístup
nebo zřízení jednací místnosti v přízemí pro maminky s dětmi a lidmi se zdravotním omezením.
■ V historickém centru Prahy zlepšíme podmínky pro život mladých rodin – zaměříme se na čistotu
komunikací nebo dostatečnou síť obchodů s nabídkou každodenního zboží. Omezíme hluk ze
zábavních akcí.
■ Podpoříme integraci dětí se zdravotním postižením a dětí s odlišným mateřským jazykem.

RYCHLÁ, POHODLNÁ A LEVNÁ DOPRAVA PO PRAZE

Tichá, čistá a levná veřejná doprava bez bariér uleví městu i Pražanům. Naše plány zahrnují
radikální zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Chodník do každé ulice. Konec rozbitých
a neudržovaných silnic. Městskou železnici jako rychlý a kvalitní způsob přepravy
po Praze. Uživatelsky přívětivé a provozně nenáročné parkovací zóny. Proměnu dopravního
režimu v centru města se zvýhodněním rezidentů a zavedením nízkoemisních zón i zklidnění
dopravy ve vybraných částech města.

■ Zahájíme výstavbu metra D s prioritou pro úsek Pankrác – Depo Písnice.
■ Každý rok odstraníme u tří až čtyř stanic metra bariéry. Podpoříme bezbariérové přístupy na
nádraží a kvalitní přestupy mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.
■ Metro bude jezdit v pátek a v sobotu o několik hodin déle.
■ Cestující se ve veřejné dopravě musí cítit bezpečně – pomocí účinné prevence se musí veřejná
doprava zbavit hanlivých nálepek. Je třeba nastavit takové standardy kvality, které umožní více
míst k sezení a větší pohodlí v dopravních prostředcích.
■ Důraz klademe na budování nových tramvajových tratí s respektem k místním podmínkám. Jde
mj. o trasy Divoká Šárka – Dědina; Podbaba – Suchdol; Podbaba, Bohnice, Zlíchov – Dvorce; Kobylisy
– Bohnice, sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, sídliště Modřany – Libuš.
■ Snížíme počet reklam v metru,
■ Zaváděním páteřních metro-busových linek s absolutní předností nabídneme rychlá spojení.
■ Vrátíme tramvajový provoz na Václavské náměstí.
■ Budeme iniciovat změnu zákona s cílem zahrnout roční jízdenku na veřejnou dopravu do daňově
uznatelných výdajů podnikatelů.
■ Zavedeme cenově výhodné jízdné pro rodiny. Rodiče na rodičovské dovolené budou mít jízdné
zdarma. Majitelé psů budou moci získat výhodnou paušální jízdenku na celý rok. Provedeme strategickou
a ekonomickou analýzu zrušení zpoplatnění veřejné dopravy.
■ Zrychlíme o 10 % povrchovou veřejnou dopravu důsledným uplatňováním preference.
■ Podpoříme rozvoj městské železnice a vybudujeme nové zastávky, např. Eden, Zahradní Město,
Hlubočepy zastávka, Rajská zahrada, Výtoň. Prioritou je modernizace trati Praha – Kladno s odboč-
kou na letiště. Chceme jednat se Správou železniční dopravní cesty o zkapacitnění a modernizaci
železničních tratí na území Prahy a o budování nových výjezdů vysokorychlostních tratí z Prahy do
regionů. Chceme se podílet na budování nových přestupních stanic. Jedná se o stanice Kačerov
– 2. kolej, Rajská zahrada, Zahradní Město, Eden, Výtoň, Radotín sídliště, Běchovice střed, Třeboradice,
Hlubočepy střed, Malešice / Depo Hostivař, Karlín a přesun zastávky Velká Chuchle.
■ Přeměníme Severojižní magistrálu na městský bulvár – nabízíme rámcový plán úprav od Vltavské
po Jižní spojku s cílem zvýšit kvalitu veřejného prostoru. Zlepšíme tak podmínky pro bydlení a vrá-
tíme do ulic život.
■ Zrekonstruujeme městské třídy a dopravně významná místa s cílem zlepšit podmínky pro chodce
i cyklisty. Celkově posílíme estetiku veřejného prostoru (např. Smetanovo nábřeží, Václavské
náměstí, I. P. Pavlova, předprostor Hlavního nádraží, Smíchovského nádraží).
■ Na základě strategického plánu připravíme do roku 2016 dopravní masterplán řešící všechny
druhy dopravy v souladu s územním rozvojem a finančními možnostmi města.
■ Nastavíme pravidla koordinace veřejné a silniční dopravy v kompetencích TSK, ROPID, Dopravního
podniku a dalších organizací.
■ Prioritou je domluvit se Středočeským krajem komplexní strategii pro pražskou spádovou oblast.
Chceme se proto zasadit o co nejrychlejší sjednocení integrovaného dopravního systému Prahy
a Středočeského kraje, který by byl efektivně a jednotně řízen jedním společným organizátorem
dopravy.
■ Přehodnotíme okružně-radiální silniční systém s důrazem na finančně a urbanisticky šetrné alternativy
k východní části městského okruhu (Průmyslová – Kbelská – Liberecká – V Holešovičkách).
■ Vnější silniční okruh musí být veden s respektem k přírodním hodnotám území a k dotčeným
městským částem i obcím Středočeského kraje. Zadáme studii pro prověření jednotlivých úseků
silničního okruhu.
■ Podporujeme zachování současné kapacity letiště v Ruzyni a odmítáme jeho privatizaci.
■ Postavíme na nohy skomírající program Bezpečné cesty do škol – odstraníme nebezpečná místa
u všech škol na území Prahy.
■ Zajistíme ročně dvacet kilometrů nových chodníků tam, kde chybí.
■ Vybudujeme tisíce nových míst na parkovištích P+R – zejména u vlakových zastávek před hranicemi
Prahy.
■ Podpoříme celoměstskou službu sdílení aut, která nabídne auto domácnostem, které je nepotřebují
každý den nebo je pro ně finančně nedostupné. Podpora bude zejména formou vyhrazených
bezplatných parkovacích míst.
■ Zavedeme nízkoemisní zóny omezující vjezd starších vozidel do širšího centra.
■ Naším cílem je posílení cyklistické dopravy až na 7% podíl v pražské dopravě do roku 2020. Cestou
k tomuto cíli je zajištění bezpečnějšího průjezdu cyklistů na dvaceti křižovatkách v Praze každý
rok, zavedení celoměstského systému sdílení kol a instalace tisíce nových stojanů v ulicích. Každý
rok vybudujeme nové cyklostezky v délce 20 kilometrů.
■ Podpoříme rozvoj pěší dopravy, neboť je nejpřirozenějším způsobem pohybu po městě. Zvýšení
prostupnosti území se zajistí odstraňováním bariér, budováním nových cest, lávek, můstků, doplněním
revize chybějících přechodů, odstraňováním neschůdných míst, udržováním zejména rizikových
svahů v zimě i lepším značením ulic a veřejných prostranství.
■ Navrhujeme, aby Praha převzala vyzkoušený a dobře fungující systém regulace parkování města
Vídně. Každý může parkovat téměř kdekoli, pouze za odlišnou taxu a různě dlouhou dobu. Nepotřebujeme
složitý systém barevného značení, nákladné parkovací automaty a IT systémy. Jednorázové
platby se dějí prostřednictvím mobilních telefonů nebo nákupem parkovacího lístku v trafice.

ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZ HLUKU A PRACHU

Ukončíme betonování zelených ploch. Vrátíme zeleň do ulic i do vnitrobloků, vysázíme nové
lesy a louky na předměstí. Pražany zbavíme rušivého hluku a prachu, aby se jim ve městě
lépe žilo a dýchalo.

■ Praha má unikátní přírodní podmínky, o které je třeba pečovat a chránit je před zástavbou.
Chceme dále rozvíjet celoměstský systém zeleně tak, aby každý Pražan měl v docházkové vzdá-
lenosti místo pro oddych a rekreaci. Budeme pečovat o městské či přírodní parky, vracet zeleň do
ulic a rozvíjet izolační zeleň.
■ Chceme vybudovat nové plochy zeleně tam, kde chybějí (jak v centru v podobě parků, tak na okrajích
Prahy v podobě lesů, lesoparků a luk).
■ O plochy zeleně se budeme řádně a odpovědně starat – Praha musí být stejně čistá jako velkoměsta
na západ od našich hranic. Parky a pražská příměstská krajina se tak stanou zdrojem kaž-
dodenní rekreace, práce i vzdělávání.
■ Do systému zeleně započítáváme také zahrádkářské kolonie, zelené vnitrobloky, izolační
a ochranné zeleně. Na kultivaci vnitrobloků bude možné získat grantovou podporu. Podpoříme
další rozvoj komunitních zahrad.
■ Budeme rozšiřovat ekologicky šetrné hospodaření v pražských lesích.
■ Za důležité považujeme chránit občany před hlukem z dopravy. Občané musí být chráněni protihlukovými
opatřeními, jako jsou výměny oken, nucené větrání, protihlukové bariéry, nízkohlučné
povrchy atd.
■ Prosadíme více vodních prvků ve městě a na veřejných prostranstvích. Chceme dále zlepšovat
čistotu vody ve Vltavě a dalších pražských tocích. Budeme prosazovat protipovodňová opatření
citlivá k přírodě. Chceme Pražanům zajistit možnost koupání v přírodních koupalištích.
■ Prosadíme novou koncepci odpadového hospodářství hlavního města Prahy s cílem snížit množ-
ství komunálního odpadu. Podpoříme separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu včetně
rozvoje komunitních kompostáren. Jsme zásadně proti rozšiřování ďáblické skládky komunálního
odpadu.
■ Chceme více dbát na osvětu a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí – na školách i mezi
dospělou populací.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ BEZ KŠEFTOVÁNÍ S DEVELOPERY

O veřejný prostor se musí pečovat průběžně. Posílíme roli městských částí v procesu územního
plánování. Územní plán s regulativy bude zárukou zdravého rozvoje města. Zasadíme
se o citlivou obnovu pražských sídlišť. Dialog o dalším rozvoji města bude veden i s odborníky
a občany. Nastavíme jasná pravidla pro developery. Zlepšíme podmínky pro obyvatele
v širším centru města a prosadíme zákaz velkoplošných reklam v památkových zónách.

■ Podporujeme další rozvoj Prahy jako polycentrického kompaktního města, plného zeleně a přátelského
pro lidi všech generací. Chceme město prostupné, bez bariér, vstřícné pro chodce a cyklisty.
■ Jsme proti bezkoncepčnímu rozšiřování Prahy a zastavování zelených ploch v okrajových částech
i proti neregulovanému zahušťování vnitřního města na úkor zeleně a kvality života místních obyvatel.
Připravíme inventuru rozvojových ploch a rozvoj města budeme přednostně směrovat na
již výstavbou znehodnocené plochy pražských „brownfields“, jako jsou území pražských nádraží,
územní proluky apod.
■ Uhájíme před zástavbou developery atakovaná území, jako jsou Vidoule, Dívčí hrady, přírodní
park Šárka – Lysolaje a další. Na Trojmezí prosadíme vznik nového celoměstsky významného lesoparku,
který propojí Hostivařský lesopark s meandry Botiče.
■ Územnímu plánu je třeba dát nové politické zadání, sladit postup s platnou legislativou a do jeho
přípravy více zapojit městské části i veřejnost. Budeme důsledně usilovat o to, aby nový územní
plán chránil veřejný zájem ve městě.
■ Jsme přesvědčeni, že zdravý rozvoj města zajistí pouze územní plán s jasnými regulativy. Výškovými, ale
i určujícími plochy pro občanskou či veřejnou vybavenost a zeleň. Nechceme mít Prahu plnou prázdných
nákupních center a kancelářských objektů s nedostatkem škol, školek či komunitních center.
■ Místo obchodních center prosadíme obchodní třídy, které podpoří drobné a střední podnikání.
■ Nové stavební předpisy navrhujeme nejpozději po roce platnosti vyhodnotit a provést korekci. V pří-
padě nutnosti lze změny provést ihned (týká se např. problematického ustanovení o výstavbě chat).
■ Podporujeme kontinuitu v územním plánování i koncepční celostní přístup k rozvoji města. Ve
spolupráci s Institutem plánování a rozvoje budeme prosazovat implementaci strategických
dokumentů a nástrojů územního plánování do politiky rozvoje města.
■ Pro rozvojová území a vybraná lokální centra budeme požadovat zpracování podrobných územních
studií či regulačních plánů.
■ V případě výstavby hrazené z veřejných prostředků budou u významných staveb vypisovány architektonické
soutěže.
■ Umožníme bytovou výstavbu s car free zónami.
■ Prosadíme, aby se územní plán měnil formou změn jen v odůvodněných případech a aby předpokladem
schválení změny byl souhlas městské části. Není možné, aby hlavní město schvalovalo
rozsáhlé změny územního plánu bez souhlasu městské části či dokonce proti její vůli.
■ Zaměříme se na to, aby nová zástavba v jednotlivých městských částech byla doprovázena potřebnou
infrastrukturou včetně školských zařízení.
■ Budeme vytvářet podmínky pro návrat rezidentů do centra města.
■ Zvláštní pozornost chceme věnovat pražským sídlištím a kultivaci jejich prostředí tak, aby zůstala
plnohodnotnými částmi města s
■ Samostatný přístup vyžadují malé městské části, kde chceme při zkvalitňování místní infrastruktury
zachovat jejich historický charakter a tomu odpovídající přiměřený rozvoj.
■ Územní plánování a rozvoj města jsou věcí veřejnou. Budeme prosazovat soustavný dialog
s odbornou veřejností, developery a občanskou společností o dalším směřování města a potřebách
místních obyvatel. Založíme Muzeum pražské budoucnosti – místo, ve kterém přístupnou
formou představíme občanům veškeré plány.
■ Budeme se důsledně snažit o odstranění billboardů z komunikací a o maximální snížení počtu stožárů
mobilních operátorů jejich sdílením a lepším využíváním.

 

OPRAVENÉ ULICE S DOBUDOVANOU KANALIZACÍ

Praha je bohaté město. Tak bohaté, že Evropská unie necítí potřebu podporovat ho nějak
významně pomocí svých fondů. Přesto ale v tomto vyspělém městě žijí tisíce obyvatel bez
běžné civilizační vymoženosti, jakou je kanalizace. Páchnoucí fekální vozy tak stále brázdí
pražské ulice, a to v tom lepším případě. V tom horším si obyvatelé pomáhají hadicí hozenou
do pole či na zahradu. Někteří dosud ani nemají přístup k nezávadné pitné vodě.
Chceme tuto situaci změnit. Chceme, aby všichni Pražané měli přístup k nezávadné pitné
vodě a aby všichni měli do konce volebního období kanalizaci.

■ Zasadíme se o dobudování technické infrastruktury: vodovodů, kanalizace včetně návazné rekonstrukce
ulic.
■ Chceme, aby se posílila plynofikace Prahy, aby zmizely páchnoucí komíny, které až dosud leckde
otravují pražské ovzduší.
■ Chceme opravit ulice – ty, které jsou prakticky zničené po výstavbě kanalizace, ale i všechny další,
u nichž byla zanedbána pravidelná údržba a které nyní připomínají tankodrom. Opravy by měly
probíhat najednou a koordinovaně, aby občané nebyli nadměrně obtěžováni.
■ Příprava infrastrukturních projektů musí probíhat za účasti městských částí a jejich obyvatel. Zvolené
technické řešení musí být hospodárné, účelné a s přidanou hodnotou ve veřejném prostoru
(řešení parteru, výsadba zeleně, koordinace investičních záměrů).
■ Celoměstská infrastruktura musí být budována na základě strategických dokumentů města.
■ Je nutné doplnit systém dešťové kanalizace a její posílení tam, kde voda dělá po větších deštích
problémy.
■ Doplníme chybějící osvětlení tam, kde dosud chybí. Jde nejen o komfort občanů, ale také o zvý-
šení jejich bezpečnosti.

NULOVÁ TOLERANCE VŮČI HAZARDU

Za nejpalčivější bezpečnostní problémy, které nám zbytečně přidělávají práci a starosti,
považujeme stále tolerovaný hazard, volný prostor pro lichváře, nedostatek strážníků vulicích
a málo bezpečný veřejný prostor pro děti a cyklisty. Prosadíme nulovou toleranci vůči
hazardu. Zasadíme se o prevenci a osvětu pro skupiny ohrožené předlužením a exekucemi.
Nabídneme bezplatnou právní pomoc pro předlužené. Do ulic přivedeme více strážníků,
kteří zvýší bezpečí pro chodce, cyklisty a děti na cestách.

■ Prosadíme nulovou toleranci vůči hazardu a výrazně zvýšíme osvětu o dopadech hazardu na
zdraví jednotlivce i stabilitu rodin.
■ Podpoříme osvětu na úrovni škol a definitivně odstraníme herní zařízení z okolí škol včetně středních
škol a gymnázií.
■ Zajistíme bezplatné právní poradenství a pomoc jedincům závislým na hracích automatech i jejich
rodinám.
■ Zvýšíme počet strážníků v ulicích. V centrálních oblastech by strážníci měli méně používat motorová
vozidla a naopak využít kola či jít pěšky.
■ Nastavíme důslednou kontrolu a postihy provozovatelům restauračních zařízení, kteří podávají
alkohol nezletilým. Postihneme také ty, kdo nezletilým nabízejí tvrdé drogy.
■ Zasadíme se o prevenci závislosti na alkoholu a drogách ve školách a ve veřejném prostoru.
■ Zavedeme městem zřizované či financované protialkoholní a protidrogové poradny.
■ Vykážeme prostituci z veřejných míst a městského majetku.
■ Posílíme síť nízkoprahových občanských poraden nabízejících právní pomoc pro občany, kteří
jsou v bytové tísni či se potýkají s dluhy nebo různými druhy závislostí.

KVALITNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

Osobám s celoživotním omezením a jejich rodinám náleží kvalitní zázemí. Nastavíme předvídatelné
a víceleté financování neziskových organizací působících v sociálních službách.
Podpoříme předcházení chudobě u znevýhodněných skupin (zdravotně postižených, dlouhodobě
nemocných, seniorů) a osob sociálně znevýhodněných. Posílíme síť zařízení pro
seniory vyžadující celodenní péči, ale i hospicovou a paliativní péči v celopražské koncepci
nebo lepší síť pohotovostí. Podpoříme sociální podnikání a pracovní příležitosti pro
zdravotně a sociálně znevýhodněné.

■ Práce sociálních pracovníků a spolupráce s neziskovými organizacemi musí být důslednější a lépe
zorganizovaná. Dobré zmapování situace a kvalitní terénní práce jsou základem efektivní a účinné
pomoci.
■ Zanalyzujeme skutečné potřeby, rozsah a nárůst sociálních služeb v nejbližší budoucnosti v závislosti
na stárnutí obyvatelstva Prahy.
■ Posílíme zejména terénní služby a podpůrné programy tak, aby klienti nemuseli odcházet do lůž-
kových zařízení. Posílíme sítě zařízení pro seniory vyžadující celodenní péči.
■ Vytvoříme a finančně zajistíme program víceletého financování sociálních služeb s cílem stabilizovat
tento významný segment služeb a trhu práce (inspirace Jihomoravským krajem).
■ Rozvineme hospicovou a paliativní péči.
■ Podpoříme sociální podnikání a pracovní příležitosti pro zdravotně a sociálně znevýhodněné.
Městské firmy a úřady půjdou příkladem v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.
■ Lidem bez domova zajistíme flexibilní možnosti provizorního přístřeší v době mrazů
a nepřízně počasí. Podpoříme celoroční bezprahová zařízení a posílíme terénní pracovníky pro
práci na ulici.
■ Podpoříme organizace, které pracují s lidmi bez domova. Budeme s nimi úzce spolupracovat.
■ Zorganizujeme pravidelné konzultace představitelů městských částí s představiteli magistrátu,
které budou řešit problematiku lidí bez domova.
■ Implementujeme opatření pro postupné začleňování těch lidí bez domova, kteří dokážou na tyto
impulzy reagovat.
■ Budeme spolupracovat s Ministerstvem zdravotnictví jako zřizovatelem většiny lůžkových zařízení
v Praze na racionalizaci sítě zdravotnických zařízení v Praze.
■ Zajistíme transparentní výběrová řízení na nové lékařské praxe.
■ Podpoříme vícedětné rodiny – volnočasové aktivity dětí a mládeže; rodinné vstupné i pro více než
dvě děti, úlevy na dopravě, zavedení rodinných pasů.
■ Posílíme pohotovosti a zlepšíme informovanost o jejich síti. Podpoříme vznik zubních lékařských
služeb první pomoci.
■ Nebudeme usilovat o převzetí nemocnice Na Bulovce a Thomayerovy nemocnice pod křídla
magistrátu.
■ Posílíme programy, které budou mezi obyvateli od útlého věku až po stáří účinně propagovat
zdravý životní styl.

DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO MLADÉ I SENIORY

Dostupné a důstojné bydlení ulehčí život mladým rodinám, osamělým seniorům i znevý-
hodněným. Zavedeme chráněné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení jako prevenci
sociálního vyloučení. Uskutečníme již schválené koncepce pomoci lidem bez přístřeší.

■ Podporujeme právo Pražanů na důstojné bydlení.

■ Zabráníme vytváření ghett. Praha musí mít účinnou sociální a bytovou politiku, která napomůže
prevenci chudoby a zabrání nedůstojnému bydlení na ubytovnách či bezdomovectví. Věříme, že
by Praha měla být skladbou obyvatelstva sociálně pestrá, kdy vedle sebe žijí lidé bez ohledu na
příjem, životní fázi či etnický původ. Standardem pro nás nejsou ubytovny, ale bydlení dostupné
a kvalitní.
■ Zajistíme a rozšíříme možnosti bydlení cílené na skupiny obyvatel, které nedosáhnou na komerční
nájemné nebo jsou na trhu s bydlením diskriminovány:
• Chceme startovací byty pro mladé rodiny.
• Pomůžeme osamělým seniorům řešit jejich bytovou situaci tak, aby se nemuseli stěhovat
z míst, kde jsou doma.
• Zajistíme cenově dostupné a bezbariérové byty pro zdravotně postižené.
• Budeme pomáhat při řešení bytové situace sociálně handicapovaných a potřebných lidí (osamělých
rodičů malých dětí, lidí žijících na hranici chudoby, v dluhové pasti apod.) i lidí, kteří
jsou (z rasových či etnických důvodů) na trhu s byty diskriminováni.
■ Prosazujeme chráněné, prostupné, tréninkové a jinak podporované formy bydlení jako sociální
službu pro klienty, kteří zatím nemohou nebo neumí bydlet samostatně (např. psychicky nemocní,
klienti s kombinovanými vadami, oběti domácího násilí, děti odcházející z dětských domovů
apod.). Tyto služby budeme realizovat také ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi.
■ V Praze chceme vybudovat nebo rekonstruovat domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory,
které se svým charakterem maximálně přiblíží domácímu prostředí.
■ Budeme dbát na důslednou realizaci již schválené Koncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví
v Praze v letech 2013 – 2020. Jsme si vědomi toho, že nejúčinnější a zároveň nejlevnější
je ztrátě bydlení předcházet.
■ Ve spolupráci s městskými částmi vytvoříme jednotnou koncepci bydlení. Pomocí vyhlášky zavá-
žeme městské části k implementaci celoměstské sociální a bytové politiky. Pro ni vytvoříme
dotační titul určený městským částem pro kofinancování výstavby sociálního bydlení.
■ Jednotným celoměstským systémem bytové politiky mimo jiné zabráníme tomu, aby byly vytlačovány
nízkopříjmové či jinak nepohodlné skupiny obyvatelstva do méně perspektivních částí.
Chceme důsledně dbát na to, aby v rámci pestrého pluralitního vlastnictví byla Praha držitelem
části bytového fondu. Obnovíme proto výstavbu obecních bytů, každoročně jich takto postavíme
až 500.

PODPORA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ A SPORTOVNÍCH, PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VEŘEJNOST A DĚTI

Rovnoměrné rozmístění sportovních zařízení umožní každodenní sportovní aktivity širokému
spektru obyvatel. Tyto aktivity musí být cenově dostupné pro všechny. Dlouhodobě
podpoříme také dětské sportovní oddíly.

■ Podpoříme dobudování sítě hřišť různých typů v jednotlivých městských částech. Opět zařadíme
městské části mezi možné žadatele o granty z prostředků hlavního města. Umožníme z grantových
peněz hradit nejen sportovní hřiště, ale i hřiště pro menší děti.
■ Podpoříme budování sportovních hal a tělocvičen tam, kde chybějí. Budeme přitom dbát na skutečné
možnosti využití těchto zařízení.
■ Podpoříme obnovu a vybavení veřejných hřišť a herních „plácků“.
■ Podpoříme aktivizaci teenagerů ke smysluplnému využití volného času.
■ Systematicky podpoříme spolky, kluby a organizace, které pracují s dětmi a mládeží.
■ Budeme cíleně motivovat školy k rozvoji participace a aktivního občanství.
■ Chceme podporovat základní, střední a vysoké školy v oblasti sportu. Motivovat učitele k rozvoji
sportovních kroužků, školních soutěží a dát prestiž vysokoškolským ligám.
■ Vybudujeme hřiště pro seniory, jako je tomu v jiných evropských metropolích.
■ Jsme pro podporu menších rozvojových sportů. Malé sporty jsou dlouhodobě podfinancovány.
Chceme je rozvíjet stejně jako sporty masové.
■ Podpoříme handicapované sportovce, jejich trenéry a asistenty, kterých je nedostatek. Chceme,
aby mohli handicapovaní sportovci trénovat v běžných oddílech.
■ Podpoříme kluby, které se starají o sportování dětí a mládeže