6. 2. 2018

Tisková zpráva MHMP, 6. 2. 2018
ilustrační foto idnes.cz

Město má při ovlivňování soukromých záměrů dostatek nástrojů pro usměrnění projektů, které v území plánuje společnost CPI. Kromě limitů, které stanovuje územní plán, je to především vlastnictví pozemků, které bezprostředně sousedí s pozemky developera. Hlavní město navíc ve spolupráci s městskou částí vypracuje územní studii, která stanoví podrobná pravidla pro případnou zástavbu.

Z iniciativy Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, se včera konalo setkání s občany Ďáblic. Ti mají obavu o budoucnost svého okolí vzhledem k plánované výstavbě výškových staveb. Zástupci města a městské části občanům představili nástroje, které při povolování staveb mohou uplatnit.

„Jsem ráda, že lidé v Ďáblicích mají ke své lokalitě silný vztah a aktivně se zajímají o její budoucnost. Město využije všechny možnosti, aby ochránilo nadprůměrnou urbanistickou kvalitu sídliště a zlepšilo kvalitu veřejných prostranství. Jsme připraveni jednat i o výkupu areálů občanské vybavenosti,“ uvedla Petra Kolínská.

Město nyní připravuje zadání pro kompletní územní studii celého sídliště, která bude po svém zpracování neopominutelným podkladem pro rozhodování v daném území. Jejím pořizovatelem je odbor územního rozvoje HMP, který spolupracuje s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 8. Územní studie bude zohledňovat potřeby celé lokality a schválena by měla být do roka.

Na debatu se přišlo podívat přes dvě stě obyvatel. V části věnované otázkám se občané zajímali o to, zda může město objekty občanské vybavenosti od CPI odkoupit.

Ve druhé části setkání představili zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy návrh nového územního plánu Prahy – Metropolitního plánu. Ten by měl platit od roku 2023 a v návrhu, který bude předmětem dvou veřejných projednání, respektuje současnou výšku objektů občanské vybavenosti.

Záměr postavit na čtyřech místech až osmnáctipatrové věžáky prezentoval investor, firma CPI, v červnu 2017 a spustil tak vlnu nesouhlasných reakcí. Nejdále je v přípravách bytový dům Střelničná, který dostal podrobnější podobu ve studii prověřující hmotu objektu vzhledem k okolní zástavbě.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy při zářijovém projednávání petice občanů proti plánované výstavbě přijalo usnesení, ve kterém nesouhlasí s plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na čtyřech místech sídliště. V těchto místech jsou nyní nízké jedno a dvoupodlažní objekty, určené pro občanskou vybavenost jako obchody a služby. Vlastník, společnost CPI, je však delší dobu neopravuje, takže z velké části chátrají a služby a provozovny zde postupně zanikají.

Sídliště Ďáblice je mezi českými sídlišti ceněno a uznáváno pro svoji koncepci a urbanistickou hodnotu. Právě zde vznikl v roce 1955 první pražský panelák.

  • Ilustrační foto ze setkání s občany a mapa sídliště Ďáblice jsou k dispozici na:

https://drive.google.com/drive/folders/1zVTeQDsraHTKxfjwT5Ii7yMIhhPainA5?usp=sharing

Mapa také na: http://plan.iprpraha.cz/cs/upp-dokumentace

Praha 6. 2. 2018