17. 5. 2017

Praha, 16. 5. 2017
Do pražského územního plánu se vrací trasa metra D. Město zahájilo nové projednávání změny územního plánu. Reaguje tak na rozhodnutí soudu, který zrušil změnu územního plánu číslo 2440. Změna územního plánu nově definuje zejména širší okolí stanic metra. Příprava výstavby metra v úseku Pankrác – Nové Dvory – Písnice pokračuje bez přerušení.

Soud svým rozhodnutím vyhověl vlastníkům pozemků dotčených stavbou v okolí krčské nemocnice, kteří požadovali zrušení změny, protože nedošlo k posouzení vlivu na životní prostředí.

„Město s vlastníky dotčených pozemků jedná. Spolupráce je nutná kvůli výkupu pozemků a koordinaci výstavby metra a nadzemních objektů,“ říká Petra Kolínská, náměstkyně pražské primátorky pro územní rozvoj a územní plán, s tím, že výstavba metra není komplikacemi s územním plánem bezprostředně ohrožena, protože platné územní rozhodnutí umožňuje pokračování výstavby. Projednávání změny, která řeší i bezprostřední okolí budoucích stanic, bude trvat dva až tři roky.

Způsob využití okolí stanic musí odpovídat poloze ve městě, přírodním podmínkám a možnostem dopravní obsluhy. Jedním z důležitých požadavků na podobu konečné stanice je vytvoření podmínek pro přestup na návaznou autobusovou dopravu a vznik záchytných parkovišť.

Návrh zadání změny územního plánu (změna 2440) je zveřejněn na webových stránkách praha.eu (http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Z2440/navrh_zadani/navrh_zadani.html) a až do 29. května 2017 k němu může každý písemně poslat své připomínky.

Metro D má v první fázi spojit Pankrác s Písnicí a odlehčit tak trase C i autobusové dopravě, která propojuje sídliště na jihu Prahy s centrem města. Následně má být linka prodloužena z Pankráce na náměstí Míru. „Díky nové trase metra dojde k zásadnímu zkvalitnění dopravní obsluhy sídlišť Písnice, Krč, Libuš a Lhotka, redukci autobusové dopravy a také k významným ekologickým přínosům,“ věří Petra Kolínská. Díky propojení se stanicí Nádraží Krč dojde též k vytvoření další vazby na železnici.

 

Proces pořizování změn územního plánu: http://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/schema_porizovani.pdf

Aplikace pro zobrazení výkresů územního plánu hl. m. Prahy: http://mpp.praha.eu/app/map/VykresyUP/

 

Příloha:

Důvody pro znovupořízení:

 

Změna Z 2440/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy vyplývá z nadřazené územně plánovací dokumentace. V platném znění Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (dále jen „ZÚR“) je vymezen koridor nové trasy metra D (úsek Náměstí míru – Nové Dvory – Depo Písnice) pro upřesnění v rámci ÚP, uvedený koridor je v ZÚR vymezen jako veřejně prospěšná stavba Z/500/DM.

 

Doposud platné územní rozhodnutí o umístění stavby nazvané „trasa I.D metra v Praze – provozní úsek I.D – Náměstí Míru – Depo Písnice“ vydané ÚMČ Praha 4, odbor stavební, pod č.j. P4/067441/13/OST/FATU ze dne 16.10.2013 ve znění rozhodnutí MHMP, odbor stavební a územního plánu, č.j. MHMP 895930/2014 ze dne 26.6.2014. Uvedený záměr má zpracovanou a projednanou EIA s vydaným stanoviskem odboru životního prostředí MHMP.

 

Potřeba rozvoje systému městské hromadné dopravy vzhledem k rozvoji města, rostoucím nárokům na přepravu osob a na zvyšování kvality MHD vůči individuální automobilové dopravě. Přínosem realizace trasy metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice bude zásadní zkvalitnění dopravní obsluhy kapacitních sídlištních celků v části jižního sektoru města (zejména Krč, Libuš, Lhotka) spojené s redukcí autobusové dopravy a ekologickými přínosy. Realizací uvedeného úseku trasy metra D dojde též k vytvoření další vazby na železnici (Nádraží Krč) a podchycení nezanedbatelného rozsahu autobusové a individuální automobilové dopravy v okrajové části města a nabídne řešení pro organizaci provozu z přilehlé části regionu (Písnice).