26. 6. 2018

Rada dnes v souladu s požadavkem Trojkoalice neschválila  návrh novely Pražských stavebních předpisů, která měla zrušit požadavky na proslunění bytů. Návrh předložený primátorkou Krnáčovou zásadním způsobem ohrožoval zejména kvalitu bydlení na sídlištích.

„Lidem chceme garantovat kvalitu bydlení. Proto jsme dnes vetovali návrh, který by umožnil zastínit dosud prosluněné byty. Zejména na sídlištích je velký tlak na novou zástavbu mezi existujícími domy. Požadavek na proslunění chrání volný prostor mezi sídlištími domy. A tuto kvalitu sídlišť musíme chránit,“ uvedl Petr Štěpánek, předseda klubu Trojkoalice a starosta Prahy 4.

„Majitelé prosluněných bytů jsou dosud chráněni automaticky, po novele by se museli stát aktivními účastníky povolovacích řízení a bránit svá práva u stavebního úřadu,“ dodává Petra Kolínská.

Nesouhlas s návrhem zaslalo osm městských částí i stavební úřad hl. m. Prahy. Největší městská část Praha 4 v připomínkovacím řízením uvedla, že nesouhlasí s vypuštěním požadavku na proslunění bytů a pobytových místností z Pražských stavebních předpisů zejména z důvodu zajištění
dostatečného proslunění stávající zástavby a její ochrany před zastíněním a navrhla nahradit rušené odst. 1) a 2) § 45 Pražských stavebních předpisů novými odstavci ve znění, které zajistí minimální dobu proslunění dle celostátní normy, ale zároveň umožní tradiční městskou zástavbu (1).

PSP nahradily vyhlášku 26/1999 Sb Hl. m. Prahy. Na celostátní úrovni je problematika upravena vyhláškami Ministerstva pro místní rozvoj. Praha vydává PSP v přenesené působnosti, na základě zmocnění v § 194 písm. e) stavebního zákona – z tohoto titulu jsou schvalovány Radou hlavního města.

Na rozdíl od předchozí vyhlášky jsou Pražské stavební předpisy založeny na předpokladu, že budovy nejsou solitéry, ale spoluutvářejí celkovou podobu města, a proto musí ladit se svým okolím. Nově stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují některé příliš striktně nastavené technické požadavky pro novou výstavbu.

Poznámky (1)
Návrh Prahy 4 na úpravu PSP v § 45
1. Při navrhování bytů a pobytových místností, které to svým umístěním, charakterem a způsobem využití vyžadují, se v mezích možností vyplývajících z charakteru zástavby s ohledem na charakter zástavby dbá na jejich proslunění. Přitom se dbá na zajištění zrakové pohody a ochrany před oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro zrakově náročné činnosti.

2. V bytech musí být splněno proslunění podle normy uvedené v § 84. Požadavek se neuplatní, pokud by znemožnil splnění podmínek prostorové regulace stanovené územním nebo regulačním plánem a u nově umisťovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou; v takovém případě lze stavět do hloubky zastavění a výšky odpovídající okolní zástavbě.

Kontakt:
Milan Deutsch, milan.deutsch@emd-pr.cz, T: 775556587
Petra Kolínská, petra.kolinska@praha.eu, T: 776552022